Belangrijke informatie van het District Groningen

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de voorjaarsvergadering van het district Groningen, welke zal worden gehouden op vrijdag 21 april 2017 in buurthuis “de Mellenshorst”, Waterhuizerweg 36 te Haren (tel. 050-5345964).

Aanvang 19.45 uur.

 

AGENDA:

 

 1. Opening / vaststelling agenda / instelling stemburo
 2. Presentielijst
 3. Verslag najaarsvergadering d.d. 14 oktober 2016
 4. Ingekomen / uitgaande stukken
 5. Mededelingen t.a.v. de bond
 6. Verkiezing leden hoofdbestuur NBvV 2017 (zie toelichting)
 7. Agenda A.V. + voorstellen + afvaardiging 2017 (afd. Muntendam)
 8. Pauze + verloting
 9. Mededelingen t.a.v. het district
 10. Rekening / verantwoording penningmeester over het boekjaar 2016

(financiële verslagen worden vóór de vergadering uitgereikt)

 1. Verslag kascommissie (door de afdelingen Siddeburen enVeendam)
 2. Benoeming reserve kascommissie (afd. Winsum)
 3. Terugblik district TT 2016 te Noordbroek (afd. Hoogezand / Sappemeer)
 4. Verkiezing leden districtsbestuur 2017 (zie toelichting)
 5. Vooruitblik district TT 2017 te Uithuizen (afd. Warffum / Uithuizen)
 6. Organisatie district TT 2019 e.v.
 7. Jeugd
 8. Jubilea afdelingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

 

TOELICHTING

 

punt 6)       functioneel aftredend in 2017:

 1. Zomer (2e voorzitter) - herkiesbaar
 2. Koenen (secretaris) - niet herkiesbaar

                 

 

punt 14)     aftredend in 2017:

 1. Perdon (voorzitter)

Voor de vrijkomende functie van voorzitter heeft zich kandidaat gesteld

dhr. W. Zijlstra.

           

functioneel aftredend in 2017:

 1. Kuizenga (secretaris)             - herkiesbaar
 2. Huizinga (lid)                         - niet herkiesbaar

     Voor de vrijkomende functie van lid heeft zich kandidaat gesteld  

     dhr. H. in ’t Hout.