Reglement Vogelbeurs:

   Hernieuwde versie goedgekeurd bestuursvergadering  11-09-2013        

 

Onze vogelbeurs voldoet aan de eisen van de NBvV en is derhalve door hen goedgekeurd.

Algemeen Beursreglement.

 • Bezoek aan en verkoop van vogels tijdens onze beurs is voor particulieren toegestaan, mits zij zich houden aan ons reglement en eventuele aanwijzingen van onze  marktmedewerkers.
 • Wij kunnen als organiserende vereniging onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor door u aangerichte schade aan de hal of eigendommen van derden.
 • Ook voor diefstal van vogels of van uw goederen zijn wij  niet aansprakelijk.
 • De soorten vogels welke u ter verkoop aanbiedt vallen onder uw verantwoording. Let er wel op dat u voor sommige soorten eigendomsbewijzen moet kunnen tonen. Controle door medewerkers van de A.I.D kan plaatsvinden.
 • Roken in de hal is ten strengste verboden.
 • Handelaren alleen op uitnodiging van het bestuur

Aan de te koop aangeboden vogels worden de volgende voorwaarden gesteld.

 • Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare ziekteverschijnselen en verwondingen worden van de beurs verwijderd.
 • De vogels moeten een zodanige leeftijd hebben dat ze zelfstandig voer opnemen. Vogels die b.v. nog met de hand groot gebracht moeten worden (babypapagaaien) mogen niet te koop worden aangeboden.
 • Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten voorzien zijn van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter voldoen aan de “Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootringen en andere merktekens” vastgelegd in de Flora en Faunawet  2002. Wordt een afwijking vastgesteld, dan moet de desbetreffende vogel  van de beurs worden verwijderd.
 • Vogels die voorkomen op de bijlage A van de CITES verordening mogen alleen te koop worden aangeboden als ze voorzien zijn van een vaste pootring of van een transponder (gechipt). Daarbij dienen actuele CITESformulieren bij de vogels aanwezig te zijn. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de vogel van de beurs verwijderd.
 • Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, alsook vleesduiven, afstammelingen der Columba livia, vallen onder de definitie pluimvee en mogen niet op onze beurs worden aangeboden.

Huisvesting en aanbieden van de vogels op onze beurs.

 • Z.g.n lopers (loopkooien) of transportkooien zijn op onze beurs verboden. Hierop voeren wij controle uit bij de ingang van onze beurshal.
 • De te koop aangeboden vogels moeten zijn geplaatst in gebruikelijke tentoonstellingskooi.

UNIVERSEELKOOI.

Per universeelkooi mogen 4 vogels ter grootte van een zebravink worden aangeboden.

Per universeelkooi mogen 2 vogels ter grootte van een kanarie, mdidedelgrote tropen, middelgrote europese cultuurvogel, bastaarden, agaporniden en grasparkieten.

GROTE PARKIETENKOOI

Per grote parkietenkooi mogen 2 vogels  waaraonder grote parkieten, grote tropen, diamantduiven, neophaema’s en overige vogels van gelijke grootte worden aangeboden.

Verzorging tijdens de vogelbeurs

 • Kooien moeten schoon-en deugdelijk zijn, voorzien van bodembedekkingsmaterialen (zilverzand of zaadbodem)
 • Voor de vogels moet er voldoende zaad en schoon drinkwater zijn (voor parkieten mag i.p.v. water ook appel worden gegeven)

Uitvangen van vogels t.b.v. de verkoop

 • In de beurshal is een overzetkooi geplaatst waar iedereen vrij gebruik van mag maken.
 • Wij adviseren u in uw eigen belang deze te gebruiken.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontsnapte vogels.
 • Vogels welke zijn ontsnapt t.g.v. het niet gebruiken van de overzetkooi en later worden gevangen, vervallen aan de vereniging.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.